Pravidla Soutěže

Název soutěže

Kemping párty soutěž s produkty Hamé (dále jen „soutěž“)

II. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost Hamé s.r.o. se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04
IČ 28213556
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63439
(dále jen „organizátor“)

III. Termín soutěže a rozsah

Soutěž se bude konat v termínu od 01. 06. 2017 od 12:00 hodin do 06. 07. 2017 do 23:59 hodin.
Soutěž se skládá ze 4 Soutěžních kol a 1 Finálového kola, v nichž budou vybráni výherci cen.
 • 1. soutěžní kolo: do 08. 06. 2017
 • 2. soutěžní kolo: do 15. 06. 2017
 • 3. soutěžní kolo: do 22. 06. 2017
 • 4. soutěžní kolo: do 29. 06. 2017
 • Finálového kolo: do 06. 07. 2017

Vyhlášení vítězů jednotlivých kol proběhne do tří pracovních dnů od ukončení daného kola.

V každém Soutěžním kole bude vylosován příslušný počet výherců odpovídající počtu cen v daném Soutěžním kole. Organizátor vyhlásí výherce jednotlivých soutěžních kol vždy do třech pracovních dnů po skončení daného soutěžního kola, a to na stránce www.radostbytspolu.cz/vyherci.

Každý soutěžící může vyhrát pouze 1x za 4 Soutěžní kola. Pokud účsatník soutěže v daném kole nevyhraje, stále má možnost vyhrát v kole dalším. Účastníci i výherci Soutěžních kol však mohou vyhrát i v kole finálovém. V posledním Finálovém kole bude vylosován výherce hlavní výhry, který bude losován ze všech přihlášených účastníků.

Výherce posledního Finálového kola bude vyhlášen do tří pracovních dnů po ukončení Soutěže, tedy po 06. 07. 2017. Všichni Výherci a jejich výhry budou zveřejněni na radostbytspolu.cz nejpozději do 10. 07. 2017.

Výhra bude výherci odeslána na adresu v rámci České republiky, kterou výherce zašle jako mailovou odpověď na mail, kterým ho informujeme o jeho výhře. Výhra mu bude odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení úplné adresy výherce soutěže pro doručení výhry.

S výherci budeme komunikovat pouze z emailové adresy: soutez@hame.cz

Soutěž bude probíhat na území České republiky.

IV. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, pokud v termínu konání soutěže splní současně všechny následující podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník soutěže“):

zakoupí minimálně 3 produkty značek Májka, Znojmia, OTMA, Hamé, či jejich kombinaci

uschová si platnou účtenku od tohoto nákupu realizovaného v termínu soutěže

vstoupí do soutěžní aplikace na stránkách radostbytspolu.cz

zodpoví správně všechny soutěžní otázky tak, že z nabízených možností odpovědi, které jsou vždy tři (3), vybere a označí tu správnou

odešle na e-mail soutez@hame.cz fotografii/scan účtenky/účtenek 3 produktů Májka, OTMA či Znojmia či kombinace těchto značek, přičemž z účtenky je zřejmý obsah nákupu

vyplní úplně a správně, stanoveným způsobem, registrační formulář účastníka soutěže (v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo) na radostbytspolu.cz, čímž jako účastník soutěže projeví souhlas se svou účastí v soutěži a případnou výhrou v soutěži za podmínek stanovených tímto soutěžním řádem, a zpřístupní (tj. poskytne a udělí souhlas se zpracováním a použitím) organizátorovi svoje osobní údaje. Prvním přihlášením do soutěžní aplikace dá účastník soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašovateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, poskytnutí případné výhry a pro další stávající či budoucí obchodní a marketingové účely vyhlašovatele soutěže (např. za účelem nabídky jeho produktů a služeb, informování o jeho marketingových akcích, zasílání obchodních a reklamních nabídek elektronickými prostředky podle zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě, v platném znění), a to na období 2 let od ukončení soutěže. Tímto souhlasem nebudou dotčena práva účastníka soutěže vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Uvedený souhlas bude účastník soutěže oprávněn za podmínek stanovených v zákoně 40/1995 Sb., o reklamě, v platném znění, kdykoli odvolat, přičemž platí, že pokud by byl tento souhlas odvolán v průběhu trvání soutěže, bude takový krok důvodem pro vyloučení účastníka soutěže ze soutěže

Zaměstnanci organizátora soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna tuto organizátorovi na základě písemné výzvy organizátora soutěže vrátit, respektive nahradit organizátorovi soutěže plnou hodnotu příslušné výhry, a to neodkladně do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy

V případě, že by jakýkoli účastník soutěže v průběhu jejího trvání přestal splňovat podmínky pro účast v soutěži uvedené v čl. IV. bod 2) tohoto soutěžního řádu, vyhlašovatel soutěže je oprávněn ho ze soutěže vyloučit.

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména a výhry, kterou získal, na radostbytspolu.cz po ukončení soutěže.

V. Výhry

Účastníci soutěže mohou při vylosování získat následující výhry:

 • 1. Soutěžní kolo (25 výherců): 25x Karimatka Fled 5
 • 2. Soutěžní kolo (20 výherců): 20x Spacák Extreme – Espace -6 °C
 • 3. Soutěžní kolo (15 výherců): 15x Batoh Ultralight – Ribon 60 l
 • 4. Soutěžní kolo (10 výherců): 10x Stan Outdoor – Boyard 4 světle zelený
 • 5. Finálové kolo (1 hlavní výherce):
 • 1x Stan Family – Boston 6
 • 4x Spacák Extreme – Espace -6 °C
 • 4x Karimatka Fled – 5

Výhra bude výherci odeslána v době uvedené v čl. III. bod 4). V případě nemožnosti doručení výhry, např. její nepřevzetí ze strany výherce v odběrní lhůtě, neexistence doručovací adresy apod., výhra propadá bez možnosti náhrady organizátorovi soutěže. Organizátor soutěže nezodpovídá za poškození, ztrátu a jiné znehodnocení výhry během poštovní přepravy

Před odesláním výhry postupem uvedeným v čl. III. bod 4) bude výherce vyzván organizátorem z emailové adresy soutez@hame.cz na e-mail uvedený v registračním formuláři, aby potvrdil svou doručovací adresu a telefonní číslo. Pokud tak neučiní prostřednictvím uvedeného e-mailu do 5 pracovních dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že je výhra výherci nedoručitelná ve smyslu čl. V. bodu 2) tohoto soutěžního řádu.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy platnou doručovací adresu na území ČR, věk, a další podmínky uvedené v čl. IV tohoto soutěžního řádu; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím a organizátor soutěže si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda soutěžící požadované skutečnosti dostatečně prokázal.

Soutěžící berou na vědomí, že organizátor nebude doručovat výhru na adresu mimo území České republiky. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.

VI. Princip soutěže

Výhercem se může stát účastník soutěže, který splní všechny podmínky pro účast v soutěži, uvedené v čl. IV výše a zodpoví správně soutěžní otázky způsobem, uvedeným výše. Výherci soutěže budou náhodně vylosováni v každém Soutěžním kole Pořadatelem soutěže. Počet výherců bude záviset na počtu výher v daném Soutěžním kole. V posledním Finálovém kole bude vylosován jeden výherce, který zodpověděl správně soutěžní otázku 5. kola a splnil podmínky soutěže včetně výherců jednotlivých Soutěžních kol.

VII. Další ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce radostbytspolu.cz. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu). Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Ze soutěže budou vyřazeni účastníci soutěže, kteří:

 • se snaží dosáhnout výsledku pomocí nepovolené manipulace s aplikací
 • se budou o vítězství pokoušet pomocí vícenásobného hlasování
 • budou padělat účtenky nákupu vypsané rukou
 • nebo se jiným podvodným jednáním snaží soutěž vyhrát

O tom, zda výherce neporušuje tyto podmínky soutěže, rozhoduje organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na cenu odepřen.

Účast v soutěži je dobrovolná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit podmínky, resp. pravidla této soutěže, případně soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení soutěže organizátor soutěže oznámí stejným způsobem, jakým vyhlásil pravidla soutěže.

Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

Organizátor soutěže nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

Výsledky soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že nemohou požadovat ceny ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než určí organizátor soutěže, a že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být účastníkům - výhercům vydány v souladu s tímto soutěžním řádem. Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko organizátora soutěže.

Tento soutěžní řád bude uveřejněn na www.radostbytspolu.cz. V písemné podobě je uložen v sídle organizátora soutěže.

Tento soutěžní řád může být změněn jen písemně, a to formou písemných dodatků k tomuto soutěžnímu řádu, písemně schválených organizátorem soutěže


V Praze, dne 25. 05. 2017